Algemene voorwaarden Akuma C.G.C.

1. ALGEMEEN/DEFINITIES

1.1 Akuma C.G.C.: geregistreerd op de Rivièradreef 50, 2037AH te Haarlem, met fysiek bezoekadres op de Rivièradreef 50, 2037 AH Haarlem. KVK: 92484344, BTW: NL004961376B87

1.2 Algemene Voorwaarden: geldende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.3 Klant: natuurlijk persoon en/of rechtspersoon welk een aankoop doet hetzij via de webshop.

1.4 Consument: elke klant die alleen voor niet-beroepsmatige doeleinden een aankoop doet/bestelling plaatst via de website.

1.5 Website: www.akumacgc.nl

2. UITVOERBAARHEID

2.1 De verhouding tussen de Klant en Akuma C.G.C. en alles wat hiermee te maken heeft, is uitsluitend onderworpen aan het volgende: Schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; Elektronische bestelbevestiging; De Algemene Voorwaarden; Het Nederlands recht.

De enige geldende normen en voorwaarden, zijn die normen en voorwaarden die Akuma C.G.C. en de klant schrijftelijk overeen zijn gekomen. Deze overeenkomst is alleen geldig op hetgeen waar zij betrekking op heeft. 

Bij het bestellen en afrekenen via de website verklaart de Klant zich bewust te zijn, en akkoord te zijn, met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en plichten zoals deze vermeld staan. De Klant is dan ook gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet in strijd met de wettelijke rechten van de Consument, die door nationale wetgeving zijn verleend.

2.3 Eventuele ongeldigheid hetzij van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, hetzij van een deel van een bepaling, beïnvloedt de toepasselijkheid van de andere bepalingen en/of de rest van de bepaling niet.

2.4 Indien Akuma C.G.C. één of meerdere van de punten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden niet zou hanteren, dan kan dit alleen worden gezien als het gedogen van een bepaalde situatie. Dit leidt dus niet tot rechtsverwerking en beïnvloedt  de geldigheid van de rechten/punten niet.

2.5 Akuma C.G.C. mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen. Het is aan de klant om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen. 

3. AANBOD/BESTELLING

3.1 Elk aanbod is alleen informatief, of het nou in de winkel, website, of op social media is. Akuma C.G.C. mag op ieder moment een aanbieding aanpassen of intrekken. Akuma C.G.C. is niet aansprakelijk voor vergissingen/fouten in het aanbod en hoeft zich dan ook niet te houden aan deze vergissingen/fouten. Akuma C.G.C. is verder ook niet aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.2 Een bestelling kan worden geplaatst via de website www.akumacgc.nl. De website dient alleen voor B2C (business-to-consumer) bestellingen. Voor B2B (business-to-business) orders kan worden gemaild naar akumacgc@gmail.com

3.3 De overeenkomst tussen Akuma C.G.C. komt tot stand na het plaatsen van de order via de website www.akumacgc.nl. Bij het plaatsen van een order gaat klant direct akkoord met de Algemene Voorwaarden.

3.4 Akuma C.G.C. behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder opgave van reden(en) een order/bestelling te weigeren of te annuleren. In het geval van een weigering of een annulering van een order is Akuma C.G.C. op geen enkele wijze of in welke vorm dan ook aansprakelijk voor enige schade, kosten, verliezen of gederfde winst die voortvloeien of verband houden met de annulering van de order.

3.5 Annulering van een bestelling, voordat deze is opgestuurd, kan alleen door te mailen naar akumacgc@gmail.com. Annulering van een bestelling die reeds is verzonden, volgt de procedure voor herroeping, zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden.  Ook in dit geval moet er worden gemaild naar naar akumacgc@gmail.com. In beide gevallen moeten ordernummer, rekeningnummer, en tenaamstelling worden vermeld.

4. HERROEPING/RETOUR

4.1 Consument heeft het recht tot herroeping van orders geplaatst via de website. Consument beschikt over het recht om binnen 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn start wanneer hetzij de consument, hetzij een door de Consument aangewezen derde, product(en) fysiek in bezit krijgt.

4.2 Om van het herroepingsrecht gebruik te maken moet consument Akuma C.G.C. mailen op akumacgc@gmail.com en Akuma C.G.C. informeren over de herroeping binnen 14 kalenderdagen. Consument moet hierbij mededelen dat hij/zij hiervan gebruik wil maken voordat de herroepingstermijn is verstreken. Terugbrengen of ruilen moet binnen 14 kalenderdagen gebeuren op Rivièradreef 50, 2037 AH Haarlem. Alle artikelen dienen in de originele verpakking teruggebracht of teruggestuurd te worden.

4.3 Consument moet de artikelen binnen 14 kalenderdagen na herroeping terugzenden of overhandigen. Producten dienen zich in exact dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Producten moeten in de originele verpakking waarin het product is geleverd teruggezonden worden. Producten mogen niet geopend zijn en en moeten alle toebehoren bevatten.

4.4 Bij herroeping ontvangt de Consument de verrichte betalingen geheel terug, tenzij situatie reden geeft om alleen deels terug te betalen. Terugbetaling geschiedt binnen 14 kalenderdagen, rekening houdend met deze Algemene Voorwaarden.

4.5 Akuma C.G.C. betaalt de Consument terug met dezelfde betaalmethode als waarmee er destijds is afgerekend, tenzij zowel consument als Akuma C.G.C. gezamenlijk instemmen om een andere methode te hanteren. Eventuele extra transactiekosten in dit scenario zijn voor rekening van de Consument. Akuma C.G.C. wacht met de terugbetaling tot alle producten weer in het bezit zijn van Akuma C.G.C. en tot deze zijn gecontroleerd.

4.6 Bijbehorende kosten en risico van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

4.7 Professionele Klant/B2B Klant beschikt niet over dit recht tot herroeping/annulering.

5. PRIJS/KOSTEN

5.1 Prijzen hebben alleen betrekking op de producten zoals zij in de beschrijving staan omschreven. Verder zijn foto's alleen decoratief en kunnen foto's elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de aangegeven prijs.

5.2 Alle prijzen zijn in euro's, en worden in Euro uitgedrukt. Verzendkosten worden bij check-out bepaald.

5.3 Akuma C.G.C. heeft het recht om prijzen op elk moment te wijzigen, zowel in de fysieke winkel als op de website. Akuma C.G.C. mag ook verschillende prijzen hanteren in de winkel en op de website, zonder dat er hiervoor een verschil in prijs moet worden terugbetaald.

6. LEVERING

6.1 Leveringen gebeuren standaard conform Incoterm® “Delivered At Place” (DAP) (Incoterms® 2020) op het door de Klant vermeldde leveringsadres. Risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen van de producten verdwijnt op het moment van levering. Op dit moment is Akuma C.G.C. verlost van de leveringsverplichting.

6.2 Bestellingen worden pas verzonden nadat betaling is ontvangen door Akuma C.G.C. 

6.3 Leveringstermijnen zijn alleen indicatief. Overschrijding hiervan zal nooit reden geven tot het betalen van een schadevergoeding, noch tot de ontbinding van de koop tussen beide partijen. Akuma C.G.C. kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Klant of derden. Verder hebben wijzigingen in orders automatisch het gevolg dat gecommuniceerde leveringstermijnen vervallen.

6.4 Bij afwezigheid van de Klant op het aangegeven leveringsadres zal door de transportdienst een bericht worden achtergelaten met de boodschap waar en wanneer het pakket kan opgehaald worden. Transportdienst verstuurt een bericht wanneer het pakket op locatie is gearriveerd. Bij gebreke van afhaling door de Klant binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de poging tot levering zal het pakket terug worden gezonden naar Akuma C.G.C.. De kosten van de terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, btw, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Klant.

7. FACTURATIE/BETALING

7.1 Bestellingen dienen vooraf te worden betaald door de Klant.

7.2 Alle online betalingen worden namens Akuma C.G.C. door een externe partij verwerkt. Deze externe partij zorgt voor de betalingsinfrastructuur die uiteraard onderworpen is aan de beschermingsprotocollen. Bij alle online betalingen gelden de algemene voorwaarden van de externe partij die de betalingsinfrastructuur beheert, en is dus ook de verantwoordelijk voor de correcte verwerking van alle online betalingen.

8. AANVAARDING/GARANTIE/KLACHTEN

8.1 De Klant moet bij ontvangst van de aangekochte producten direct een eerste verificatie uitvoeren. De directe plicht tot verificatie heeft onder andere betrekking op, maar niet gelimiteerd tot: hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken. Direct verifieerbare afwijkingen moeten binnen 48 uur na levering schriftelijk worden vermeld via support@akumacgc.nl, met verwijzing naar het correcte bestelnummer. Doet klant dit niet, dan vervalt het herroepingsrecht.

8.2 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten altijd worden gemeld aan de fabrikant. Akuma C.G.C. kan hier niks aan doen. Contactgegevens zijn te vinden op de websites van desbetreffende fabrikanten.

8.3 Zonder schriftelijk akkoord van Akuma C.G.C. kan klant producten niet terugsturen op basis van artikel 8 van de Algemene Voorwaarden. Mocht Akuma C.G.C. schriftelijk akkoord geven, dan moeten producten binnen 5 werkdagen door Akuma C.G.C. worden ontvangen. Alle kosten en risico's die hierbij horen vallen voor de Klant. 

8.4 Eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Akuma C.G.C. en de Klant.

8.5 De Klant vergoedt de gemaakte kosten bij onterechte klachten.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Aansprakelijkheid van Akuma C.G.C. ten aanzien van de Klant is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is beperkt tot het laagste van volgende twee bedragen: het factuurbedrag inc. btw; het bedrag dat Akuma C.G.C. ontvangt via de aansprakelijkheidsverzekering.

9.2 Akuma C.G.C. is NIET aansprakelijk voor: indirecte schade -betrekking op, maar niet gelimiteerd tot: omzetverlies, schade aan derden, etc.-; gebreken die direct of indirect veroorzaakt worden door de Klant of door een derde; schade dankzij verkeerd of onaangepast gebruik of behandeling van de aangeschafte producten.

9.3 De Klant erkent dat Akuma C.G.C. niet garandeert dat producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in Nederland, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Klant door Akuma C.G.C. Akuma C.G.C. kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

9.4 Alleen de Klant is verantwoordelijk met betrekking tot de doorverkoop van de aangekochte producten, en leeft alle bijbehorende verplichtingen na, wettelijk en andere.

10. ONTBINDING

10.1 Bij ontbinding tussen Akuma C.G.C. en de Klant,  verliest de Klant het recht om van Akuma C.G.C. te eisen dat alle verplichtingen worden nageleefd.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 Alle onderdelen van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het gebruik hiervan is schriftelijk toestemming nodig van Akuma C.G.C.

12. PERSOONSGEGEVENS

12.1 Alle verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de regels van de AVG. Akuma C.G.C. verleent persoonsgegevens aan de betalingsproviders en transportdiensten voor een juiste afhandelijk van de bestellingen en alle bijbehorende zaken.

12.2 De Klant kan schriftelijk via support@akumacgc.nl vragen om inzage en/of verwijdering van zijn/haar gegevens.